Nyheter

Med allt fler digitala möten – vad händer med hotellens affärsgäster?

Hotel Market Insight | Aktuella spaningar & insikter

Många fysiska affärsmöten har ersatts av digitala under pandemin. Om förändringen delvis visar sig bli permanent, hur kommer det då långsiktigt påverka företagens efterfrågan på hotellrum? Ur den svenska hotellmarknadens perspektiv är detta en mycket viktig fråga då affärssegmentet stod för nästan 45 procent av de belagda hotellrummen innan pandemin och en ännu större andel av logiintäkterna. 

Affärsresenärernas hotellboende var relativt omfattande under pandemin
Inledningsvis är det viktigt att konstatera att det trots den pågående pandemin har belagts i genomsnitt nästan en halv miljon hotellnätter av affärsgäster per månad under perioden april 2020 till och med september 2021. Det är förvisso endast ca 50 procent av normala nivåer men visar att trots omfattande restriktioner och uppmaningar till hemarbete, så har det funnits ett stort behov av affärsresor som gett upphov till hotellboende. I takt med att vaccinationsgraden i befolkningen ökat och smittspridningen i befolkningen minskat med färre restriktioner som följd mot slutet av den redovisade perioden har dessutom nivåerna tydligt närmat sig nivåerna motsvarande månader 2019, se diagram 1. Det är dessutom först under sista veckan i september 2021 som samtliga restriktioner i Sverige har släppts, så effekten av det är fortfarande oklar. Intressant att konstatera är att tappet har varit betydligt större i de tre storstäderna än i övriga landet där nivåerna under de senaste månaderna nästan varit tillbaka på 2019 års nivå. 

Belagda hotellrum av affarsgaster

Diagram 1.
Belagda hotellrum av affärsgäster 2020 och 2021, i procent av motsvarande månader 2019 på den svenska hotellmarknaden.
Källa: Tillväxtverket/SCB

Många företag, myndigheter och organisationer har angivit att de kommer att minska sina affärsresor efter pandemin i förhållande till innan pandemin. Som anledning anger de, bland annat, att digitala möten i stor utsträckning har visat sig fungera väl så bra som fysiska möten och dessutom sparat tid och pengar. Man anger också att de digitala mötena har fungerat bättre och med högre kvalitet ju fler möten som genomförts och att acceptansen successivt har ökat för digitala möten över tid. 

Långt ifrån allt affärsresande ger upphov till hotellnätter
Ur hotellmarknadens perspektiv är det viktiga i detta sammanhang att långt ifrån alla affärsresor ger upphov till hotellboende. Det är därför av stor betydelse hur affärsresorna fördelade sig mellan endagsresor och flerdagsresor då endagsresor inte ger upphov till hotellboende. Enligt undersökningen Svenskars resande som genomförs av SCB på uppdrag av Tillväxtverket gjorde svenskarna nästan 13 miljoner affärsresor  inom Sverige 2019, året innan pandemin. Hälften, motsvarande 6,4 miljoner av dessa resor, var endagsresor, se diagram 2. Om en del av affärsresandet inte kommer tillbaka efter pandemin är det därför viktigt för hotellmarknaden om det är endagarsresor eller flerdagarsresor det handlar om.

Svenskarnas inhemska arbetsresor 2019

Diagram 2.
Svenskarnas inhemska arbetsresor 2019
.
Källa: Svenskarnas resande (Tillväxtverket/SCB)

Är det affärsresorna över dagen som försvinner, så kan det försvinna många utan att det därmed blir några större negativa konsekvenser för de svenska hotellen. I dagsläget saknas underlag för att göra säkra förutsägelser kring detta. Trots osäkerheten gör Annordia bedömningen att den största andelen av ett möjligt permanent bortfall av affärsresor kommer att avse endagarsresorna. Skälet grundar sig på det enkla faktum att det är enklare att ersätta kortare än längre fysiska möten med digitala möten. Det är dessutom rimligt att koppla ihop endagarsresor med i genomsnitt kortare möten och flerdagarsresor med i genomsnitt längre möten. Denna bedömning styrks av det som redovisades inledningsvis, att hotellboendet kopplat till affärsresor de senaste månaderna har närmat sig nivåerna innan pandemin. Detta har dessutom skett samtidigt som det har funnit restriktioner kvar och många företag, myndigheter och organisationer fortfarande uppmanat till hemarbete.

Affärsgästernas hotellboende återkommer till stor del
Sammantaget baserat dels på det faktum att hotellboendet kopplat till affärer trots allt har varit relativt omfattande under pandemin och snabbt ökat när restriktionerna lättat, dels på grund av att det är vår bedömning att det är affärsresandet över dagen som i huvudsak kan ersättas med digitala möten gör att Annordia i dagsläget bedömer att den negativa effekten på hotellmarknaden till följd av minskat affärsresande efter pandemin på lång sikt blir relativt begränsad. Precis som innan pandemin är det den allmänna ekonomiska utvecklingen som kommer att styra tillväxten i affärsresor framöver.

Björn Arnek
Chief Economist
bjorn.arnek@annordia.com

Annordia har utfört ett stort antal utredningar där vi analyserat alla tänkbara aspekter av hotell och besöksnäringen. Vi har därför en unik inblick i marknaden som vi gärna delar med oss av. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om du vill ha löpande information om hotellmarknaden via mejl.: https://annordia.com/se/rapporter/

1 Arbetsrelaterade resor i den här undersökningen är resor som helt eller delvis betalas av arbetsgivaren. Exempelvis kund- och leverantörsbesök, möten, konferenser, konsultarbete m.m. Resor som inte räknas är dagliga resor till och från ordinarie arbetsplats eller resor i tjänsten om man är yrkeschaufför eller besättningspersonal på flyg/båt/tåg.