Nyheter

Hotel Market Update Sep/23

Hotellmarknaden i Sverige uppvisar en ihållande påfrestning, som till viss del kan härledas till den höga inflationstakten och den lägre ekonomiska aktiviteten. Lyckligtvis har en stark utländsk turism stöttat hotellen, då Sverige har blivit en allt mer kostnadseffektiv destination. Statistiska data visar att jämfört med 2022 minskade antalet gästnätter bland svenska medborgare med 3 procent under månaderna maj, juni och juli.

Å andra sidan ökade antalet gästnätter bland utländska besökare under samma jämförande period med 14 procent. Men när man jämför med det före-pandemiåret 2019 förblir antalet gästnätter nästan identiska. Detta tyder på att ökningen av utländska gäster inte är drastisk utan indikerar en återhämtning efter pandemin.

När man analyserar makroekonomiska indikatorer har den förväntade efterfrågan och förtroendeindikatorerna minskat. Ändå har inflationstakten backat, vilket är ett positivt tecken inför den osäkra framtiden.

Ladda ner marknadsrapporten här:
Hotel Market Update Annordia Sep/23.pdf