Nyheter

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Februari 2023

Den svenska hotellmarknaden uppvisade fortsatt starka nyckeltal under det fjärde kvartalet 2022. Bland annat ökade snittpriset med cirka 13 procent från det fjärde kvartalet 2021 till det fjärde kvartalet 2022. 

4 av 10 hotellföretag uppgav i barometern att de förväntar sig höjda priser på hotelltjänster på 3 månaders sikt samtidigt som cirka 3 av 10 företag ansåg att de hade en god lönsamhet. Trots detta pekar indikatorer på att efterfrågan på hotelltjänster kan sakta in framgent. Bland annat förväntar sig cirka 4 av 10 hotellföretag en minskad efterfrågan på hotelltjänster på 6 månaders sikt. Indikatorerna i konjunkturbarometern motiverar dock att förväntningarna om höjda priser framgent främst är ett resultat av en hög inflation, inte en ökad efterfrågan. Detta stödjs av det rådande makroekonomiska klimatet som genom hög inflation, höjda räntor och höga elpriser begränsar hushållens och företagens finansiella marginaler.

Den omfattande personalbrist som karakteriserat de senaste kvartalen har nu tillgodosetts. Under kvartal 2 rapporterade 9 av 10 företag att de hade en brist på personal vilket korrigerades med en våg av nyanställningar. Detta resulterade i att endast 2 av 10 företag rapporterade att de hade en personalbrist under kvartal 4.

Ladda ner rapporten här:
Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Februari 2023.pd