Nyheter

Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Maj 2023

Hotellmarknadsstatistiken för kvartal 1 i Sverige visar på starka nyckeltal. Jämfört med motsvarande kvartal 2022 ökade antalet belagda rum med 31 procent, beläggningsgraden med 26 procent, snittpriset med 13 procent och RevPAR med 43 procent. Man bör dock ha i åtanke att nyckeltalen delvis är påverkade av Covid-19 restriktioner och en hög inflation.

Till skillnad ifrån det fjärde kvartalet 2022, som genomsyrades av ovisshet, visar det första kvartalet 2023 på en försiktig optimism. Bland hotellföretagen prognostiserade nästan 5 av 10 att efterfrågan på 6 månaders sikt kommer öka. Detta kan jämföras med 2 av 10 hotell som bedömde att deras efterfrågan kommer minska framgent. Dessutom förväntar sig fler än 9 av 10 hotellföretag en oförändrad eller ökad prisnivå framgent och synen på lönsamhet har förbättrats något.

Trots den försiktigt optimistiska responsen under kvartal 1 kvarstår en osäkerhet skapad av ett riskfyllt makroekonomiskt klimat som ger upphov till en oviss utveckling framgent.

Ladda ner rapporten här:
Hotellmarknadens Konjunkturbarometer Maj 2023.pdf