Nyheter

Hotellmarknadens konjunkturbarometer Augusti 2023

Under kvartal 2 har hotellmarknaden i flera av de största svenska kommunerna samt riket som stort mattats av från den starka återhämtningen efter pandemin som karakteriserat större delen av 2022 och början av 2023. Bland annat bestod antalet belagda rum i riket på samma nivå under kvartal 2, 2023 som året innan, trots ökat utbud.

Avmattningen är dock väntad som en återgång till mer normala nivåer och kan delvis härledas till det ogynnsamma makroekonomiska klimatet, inklusive hög inflation, trots omfattande monetära åtgärder. Den försiktiga optimism som karakteriserade föregående kvartal är utbytt mot en mer pessimistisk syn detta kvartal. Eftersom tiden innan sommarmånaderna ofta medför en mer positiv syn av det allmänna tillståndet, ger det utjämnade nettotalet en mer sanningsenlig bild.

Under kvartal 2 föll det säsongsrensade nettotalet för efterfrågan på hotelltjänster inom 6 månader till -1, precis som nettotalet för förväntningarna på priser på 3 månaders sikt. Synen på lönsamhet försämrades även signifikant till ett nettotal om -11 enheter.  Det innebär att allt fler hotellföretag upplevde en sämre lönsamhet under kvartal 2 och har blivit något mer pessimistiska om framtida efterfrågan och priser.

Ladda ner rapporten här:
Hotellmarknadens konjunkturbarometer Augusti 2023.pdf